Tổng Hợp “5 Phút Phật Pháp” (Từ số 641 đến 660)
Video Pháp thoại này Tổng Hợp “5 Phút Phật Pháp” (Từ số 641 đến 660) do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử online.
Xem thêm tất cả những bài giảng của Đại Đức:
Nghe và Download tất cả MP3 thuyết pháp của Đại Đức:
Subscribe:
Quý vị muốn Bảo trợ cho Chương Trình này, xin trực tiếp tại đây:

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://habblezhotel.net/category/tong-hop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>