One thought on “Cách tính FV, PV trong excel chi tiết”

  • ở cái hàm pv, ở phần type thì bđ bạn nói là 1,0 nó chỉ nộp tiền vào đầu hay cuối năm, xong đến ví dụ 2 để chọn type bạn lại nói là nhận tiền vào cuối mỗi năm. Hai cái này nó giống nhau à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>