6 thoughts on “BT11_8 Excel – BẢNG TÍNH SỐ NGÀY PHÉP CBVC”

  • xin chào bạn, mình không hiểu số ngày phép được hiểu là số ngày được nghỉ trong một năm nhưng mà kết quả ra 143 of người đầu tiên, chả lẽ một năm được nghỉ 143 ngày ạ?

  • Nguyễn Thị Bích Trâm says:

    cho em hỏi là sao em dùng lệnh int để tính số ngày phép mà bị lỗi (B7-D14)/365)*12+int(mod(B7-D14,365)/30), excel bôi đen ở mục D14,365 ở lênh int mod là sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>