Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Sự linh ứng của Chú Đại Bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn, con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác.

Chú Đại Bi là gì?

Kinh Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Chú đại bi tiếng Việt 84 câu

 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
 2. Nam mô a rị da
 3. Bà lô yết đế thước bát ra da
 4. Bồ Đề tát đỏa bà da
 5. Ma ha tát đỏa bà da
 6. Ma ha ca lô ni ca da
 7. Án
 8. Tát bàn ra phạt duệ
 9. Số đát na đát tỏa
 10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
 11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
 12. Nam mô na ra cẩn trì
 13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
 14. Tát bà a tha đậu du bằng
 15. A thệ dựng
 16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
 17. Na ma bà dà
 18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
 19. Án. A bà lô hê
 20. Lô ca đế
 21. Ca ra đế
 22. Di hê rị
 23. Ma ha bồ đề tát đỏa
 24. Tát bà tát bà
 25. Ma ra ma ra
 26. Ma hê ma hê rị đà dựng
 27. Cu lô cu lô yết mông
 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
 29. Ma ha phạt xà da đế
 30. Đà ra đà ra
 31. Địa rị ni
 32. Thất Phật ra da
 33. Giá ra giá ra
 34. Mạ mạ phạt ma ra
 35. Mục đế lệ
 36. Y hê di hê
 37. Thất na thất na
  38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
 38. Phạt sa phạt sâm
 39. Phật ra xá da
 40. Hô lô hô lô ma ra
 41. Hô lô hô lô hê rị
 42. Ta ra ta ra
 43. Tất rị tất rị
 44. Tô rô tô rô
 45. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
 46. Bồ đà dạ bồ đà dạ
 47. Di đế rị dạ
 48. Na ra cẩn trì
 49. Địa rị sắc ni na
 50. Ba dạ ma na
 51. Ta bà ha
 52. Tất đà dạ
 53. Ta bà ha
 54. Ma ha tất đà dạ
 55. Ta bà ha
 56. Tất đà du nghệ
 57. Thất bàn ra dạ
 58. Ta bà ha
 59. Na ra cẩn trì
 60. Ta bà ha
 61. Ma ra na ra
 62. Ta bà ha
 63. Tất ra tăng a mục khê da
 64. Ta bà ha
 65. Ta bà ma ha a tất đà dạ
 66. Ta bà ha
 67. Giả kiết ra a tất đà dạ
 68. Ta bà ha
 69. Ba đà ma kiết tất đà dạ
 70. Ta bà ha
 71. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
 72. Ta bà ha
 73. Ma bà rị thắng yết ra dạ
 74. Ta bà ha
 75. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
 76. Nam mô a rị da
 77. Bà lô kiết đế
 78. Thước bàn ra dạ
 79. Ta bà ha
 80. Án. Tất điện đô
 81. Mạn đà ra
 82. Bạt đà gia
 83. Ta bà ha.

Lợi ích khi đọc Chú Đại Bi

Cho đến hiện giờ, không ai còn tranh cãi về sự màu nhiệm và thiêng liêng của thần chú Đại Bi. Nhiều ý kiến cho rằng, mẫu thần chú này được sử dụng để bảo vệ, thanh lọc và cũng có thể chữa toàn bộ mẫu bệnh, nhất là các phiền não về tâm.

Dưới đây là ích lợi Chú Đại Bi mang lại cho người nghe, đọc, trì niệm.

 • Người niệm trì Chú Đại Bi sẽ ko bao giờ gặp phải 15 hình thức chết này:
 • Sẽ không chết đói hoặc thiếu thốn.
 • Sẽ không tự vẫn (tự tử)
 • Sẽ ko chết dưới kẻ thù thù nghịch.
 • Sẽ ko chết vì bị áp bức, bỏ tội nhân, bị đánh đập.
 • Sẽ không bị giết mổ trong trận đấu quân sự.
 • Sẽ không chết vì điên rồ.
 • Sẽ không bị giết mổ bởi hổ, sói, hoặc các con thú dữ.
 • Sẽ không chết vì nọc độc rắn độc hoặc bọ cạp.
 • Sẽ ko bị đầu độc cho đến chết.
 • Sẽ ko bị chết đuối hoặc bị thiêu chết.
 • Sẽ không chết vì phép thuật.
 • Sẽ không bị giết bởi ma quỷ hay ác quỷ.
 • Sẽ ko bị giết mổ bởi những vụ lở đất hoặc những cây cối ngã.
 • Sẽ ko chết vì các cơn ác mộng do các người xấu gây ra.
 • Sẽ không chết vì những bệnh hiểm nghèo.

Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất rộng rãi và cường thịnh hành. không những thế, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú.

Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài người thương Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài xoàn Trí sở hữu 113 câu, bản dịch của ngài Bất ko mang 82 câu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>